Akty prawne w pierwszej pomocy

Akty prawne w pierwszej pomocy

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach takich jak Kurs pierwszej pomocy:

Jednym z nich jest Art. 162 Kodeksu Karnego:

§1. „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

§2.” Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.”

 

Kolejnym, bardzo  istotnym dla kierowców, jest Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.:

Art. 44. 1.” Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma
zabitego lub rannego,
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu
ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.”
Art. 44. 2. „Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie
powrócić na to miejsce.
Art. 44. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.”

 

Kodeks Pracy:

 

Art. 209

1.

§ 1.

„Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w
zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz
ochrony przeciwpożarowej.”
§ 2.

„Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu
prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na
terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.”
§ 3.

„Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie
powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.”
§ 4.

„W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub
niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca.
Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.”

Poniżej znajduje się link do aktów prawnych mówiących o apteczkach pierwszej pomocy:

Akty prawne o apteczkach do udzielania pierwszej pomocy.

Strona główna


2 przemyślenia nt. „Akty prawne w pierwszej pomocy

    1. Faktycznie różnie bywa. Dużo zależy od dobrych chęci kierownictwa. Ale w wielu zakładach szkoli się z pierwszej pomocy wszystkich (lub większość) pracowników, a nie ustawowe minimum.
      Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.